Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, kamu hukukunun bir dalıdır. Konusu, genel anlamda suçlar ve cezalardır. Toplumsal düzeni sağlama ve bireysel çıkarları koruma gereği, devleti, bazı davranışları yapma veya bunlardan kaçınma konusunda bireylere emirler vermeye ve bunlara uymayanlar için yaptırımlar öngörmeye yöneltmiş. İşte ceza hukuku, bu yasaklar ile emirleri ve yaptırımları inceler.

 Suç, karşılığında yasayla yaptırım öngörülen olumlu ya da olumsuz harekettir. Cezanın özelliği, yasada yer alması ve sadece hakim tarafından hükmedilebilmesidir.

Ceza hukuku bireylerin haklarını koruyan ve güvence sağlayan bir işleve sahiptir. Bu işlevin gerçekleştirilmesine yönelik temel ilkeler ise insancıllık (ümanite) ilkesi, kusur ilkesi ile kanunsuz suç ve ceza olmayacağı ilkesidir.

 Ceza hukukunun kaynakları, temel ve tamamlayıcı kaynaklar olarak ikiye ayrılabilir. Temel kaynaklar olarak Anayasa, yasalar, sözleşmeler oluştururken tamamlayıcı kaynaklar; gelenek, ahlak kuralları, mahkeme içtihatları ve öğreti olmaktadır.

Ceza yasalarının zaman yönünden uygulanması, suç teşkil eden bir eylemin hangi yasaya göre cezalandırılacağı veya hangi yasaya göre suç oluşturup oluşturmadığının belirleneceği konuları kapsar. Ceza hukukunda kural, eylemin işlendiği tarihte yürürlükte olan yasaya göre cezalandırılmasıdır. Daha sonra yeni bir yasa yürürlüğe girerse, bu yasadaki cezayla cezalandırılması kabul edilemez. Ancak, bu yeni yasanın failin lehine hükümler içermesi durumunda, istisnai kurallar geçerli olacaktır.

Ceza yasaları yürürlükte bulundukları süre içerisinde, o ülkede yaşayan herkese uygulanır. Ancak, yaptıkları görevin niteliği göz önüne alınan bazı kişiler açısından istisnalar söz konusudur. Bu kişiler Türk hukukunda Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, diplomasi ajanları ve uluslararası sözleşmelerle belirlenen görevli kişilerdir.

Ceza yasalarının yer yönünden uygulanmasına ilişkin kurallar, iç hukuk düzenlemeleriyle oluşturulmaktadır.  Ceza yasalarının yer yönünden uygulanması konusunda suçun işlendiği yerin saptanması önemlidir. Hareketin yapıldığı yer ile neticenin meydana geldiği yerin aynı olduğu hallerde suçun işlendiği yeri saptamak kolaydır. Ancak, hareketin başka yerde yapılıp, neticenin başka yerde meydana geldiği hallerde suçun nerede işlenmiş sayılacağı sorun yaratabilir.

Suçtan söz edilebilmesi için, öncelikle ortada failin olumlu veya olumsuz bir davranışının bulunması, bu davranışın dış dünyada bir değişikliğe neden olması ve yapılan davranış ile dış dünyada oluşan değişiklik arasında nedensellik ilişkisi kurulabilmesi gerekir. Suçun oluşabilmesi için bulunması gereken bir diğer kurucu unsur, eylemin hukuka aykırı olmasıdır. Eylem hukuka aykırı değilse, başka bir anlatımla, eylemi hukuka uygun hale getiren bir neden varsa, suç oluşmaz.

Ceza hukukunun karmaşık yapısı ve ceza hukukuna hakim olan ilkelerin teorik alt yapısı veya Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ihlali dolayısıyla yargılamanın usule aykırı olması nedeni ile adil yargılanma ilkesinin ihlali sonucunu doğuracak tüm yargısal işlemlerin, ceza hukukuna hakim olmayan bireyler tarafından bilinmesi mümkün değildir. Bu nedenle gerek müşteki veya zarar gören, gerekse şüpheli ve sanığın ceza yargılamasının tüm aşamalarında, hukuka aykırı işlem ve kararlara maruz kalmaması ve geriye döndürülmesi mümkün olmayan neticelerle karşı karşıya kalmamak amacıyla mutlaka Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ilkelerine mutlak hakim uzman bir ceza avukatı eşliğinde iddia ve savunmalarını ileri sürmeleri gerektiğine inanmaktayız.

Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, Ceza Hukuku bağlamında uzmanlaşmış ekibi ile aşağıda belirtilen alanlarda sınırlı olmamak üzere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

 • Kasten Öldürme Suçu
 • Taksirle Öldürme Suçu
 • Kasten Yaralama Suçu
 • Taksirle Yaralama Suçu
 • Tehdit Suçu
 • Şantaj Suçu
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu
 • Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi
 • Haksız Arama Suçu
 • Ayrımcılık Suçu
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
 • Hakaret Suçu
 • Yağma Suçu
 • Mala Zarar Verme Suçu
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
 • Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu
 • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
 • Mühürde Sahtecilik Suçu
 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu
 • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
 • Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
 • Zimmet Suçu
 • İrtikap Suçu
 • Rüşvet Suçu
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 • Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu
 • İftira Suçu
 • Yalan Tanıklık Suçu
 • Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu
 • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
 • Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu
 • İcra Ceza davaları
 • İcra iflas hukukundan ve diğer özel kanunlarla düzenlenen cezai müeyyideler için şikayet ve dava takibi
 • Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; Trafik kazalarından kaynaklanan, ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler, İdari Para Cezaları ve Trafik Cezaları ile ilgili davalar
 • Sabıka kayıtlarının ve sicillerin zaman aşımı vs hukuki nedenlerle silinmesi talepleri,
 • Suç duyurusunda bulunma, Cumhuriyet Savcılığı hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve müdahaleler
 • Kolluk Birimlerinde ve Savcılık sorgu işlemlerinde hazır bulunmak ve avukatlık hizmeti sunulması
 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 • Sulh Ceza Hakimlikleri nezdinde tutukluluk talebi ile sevk edilen şüphelilerin müdafii olunması
 • Sulh Ceza Hakimliklerince verilen tutukluluk ve tedbir kararlarına itiraz edilmesi ve takibi
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi veya müşteki (suçtan zarar gören) vekili olunması
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi veya müşteki (suçtan zarar gören) vekili olunması
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
 • El Koyma Kararlarına İtiraz edilmesi
 • Süre tutum, istinaf ve temyiz dilekçesi hazırlanması
 • Adli Kontrol Kararlarına karşı itiraz işlemleri
 • İnfaz Erteleme müracaatları ve takibi
 • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması

İletişim

0539 607 14 61

0212 558 70 92

0212 416 39 06

aydinyildizhukuk@gmail.com

Merkez Efendi Mah. Tercüman Sitesi A7 Blok Kat:9 D:38 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İST