Saglık Hukuku

Saglık Hukuku

Sağlık Hukuku dar anlamda “Hasta Hakları” kavramıyla birlikte değerlendirilen bir hukuk dalıdır. Hasta hakları kavramı, hastaların bilgilendirilmesi, insana yaraşır ve ulaşılabilir şekilde sağlık hizmeti almasının sağlanması, kişilik haklarının korunması gibi konuları ihtiva etmektedir. Bu alanda çıkan uyuşmazlıklar genel olarak sağlık hizmeti sunan ve sağlık hizmetinden faydalanan kişiler arasında vuku bulmaktadır. Hekimlerin görevleri gereği vücut bütünlüğüne müdahale niteliğinde eylemler gerçekleştirmeleri nedeniyle görev ve sorumlulukları Sağlık Hukuku kapsamında önemli yer işgal etmektedir. Hekimlerin gerçekleştirecekleri mevzuata aykırı eylemleri nedeniyle hem cezai hem de hukuki (tazminat) sorumlulukları doğabilecektir. Hekimlerin sadece kasıtlı olarak gerçekleştirdikleri haksız fiiller değil; aynı zamanda ihmal suretiyle de (görev gereklerinin yerine getirilmemesi veya özen yükümünün ihlali) gerçekleştirdikleri haksız filler nedeniyle sorumlulukları doğmaktadır.

Hatalı tıbbi müdahale sonucu hasta, duyma yeteneğini kaybettiği durumda, ceza hukuku bakımından taksirle yaralama suçu nedeniyle ceza hukuku sorumluluğu, borçlar hukuku bakımından sözleşme tarafının yahut fiili icra edenin tazminat sorumluluğu, bazı durumlarda ise idarenin tazminat sorumluluğu söz konusu olacaktır. Hatalı tıbbi müdahale dolayısıyla hekimler bakımından meslek örgütlerinin (Tabip Odaları) uyguladığı disiplin yaptırımları da gündeme gelmektedir. Hatalı bir tıbbi müdahalede bu sorumluluk türlerinden sadece birinin, birden fazlasının veya tümünün yaptırımlarının uygulanması mümkündür.

Hekimlerin söz konusu sorumluluklarının yanı sıra hastaların uğramış oldukları zararlar dolayısıyla özel sağlık kuruluşlarının ve idarenin de sorumluluğundan bahsedilebilmektedir. Sağlık hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu dikkate alındığında idarenin sağlık hizmeti verilmesine ilişkin görev ve yükümlülükleri dolayısıyla hizmet kusurundan kaynaklanan sorumluluğu bulunmakla birlikte; günümüzde idarenin kusursuz sorumluluğu da yargı içtihatları ile geniş bir alanda uygulanmaktadır

Sağlık Hukuku çalışma alanında, hekim hatasından kaynaklanan maddi- manevi tazminat davaları, özel hastaneler ve devlet hastanelerinde yapılan hatalı tedavi ve uygulamalar nedeniyle hakları muhtel olanlar tarafından açılacak maddi- manevi tazminat davaları, mal-praktis davaları, hekimin hastayı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle açılacak tazminat davaları, hekim hakkında cezai soruşturma yapılması için suç duyurusu ve tabipler odasında yapılacak disiplin soruşturmaları hakkında hukuki yardım ve hizmet vermekteyiz.

Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, Sağlık Hukuku bağlamında uzmanlaşmış ekibi ile aşağıda belirtilen alanlarda sınırlı olmamak üzere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

  • Hasta ve hekim hakları,
  • Sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk,
  • Malpraktis’ten kaynaklanan tazminat ve ceza davaları
  • Özel sağlık kuruluşları, sigorta şirketleri, hekimler ve hastaların, sağlık hukukundan doğan uyuşmazlıklarda ve taraf oldukları idari, hukuki ve cezai dava süreçlerinde temsili
  • Hekimler, sağlık kuruluşları, hastalar ve sigorta şirketleri için sağlık hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda kusurun varlığı, maddi ve manevi tazminat şartlarının oluşup oluşmadığı, tazminat bedellerinin tespiti konusunda hukuki inceleme raporu hazırlanması,
  • Sağlık sektöründeki faaliyetlerden doğan diğer akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümü

İletişim

0539 607 14 61

0212 558 70 92

0212 416 39 06

aydinyildizhukuk@gmail.com

Merkez Efendi Mah. Tercüman Sitesi A7 Blok Kat:9 D:38 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İST