İcra Hukuku

İcra Hukuku

İcra- iflas hukukunun diğer adı, cebri icra hukukudur. Cebri icra, borçların devlet kuvveti yardımı ile zorla yerine getirilmesidir. Hukukumuzda kendiliğinden hak alma yasak olup, alacaklı, ancak devlet kuvveti ile, borçlusunu borcunu yerine getirmeye zorlayabilir. Buna göre, bugünkü cebri icra hukuku, cebri işlemlerde bulunma yetkisini yalnız devlete tanımaktadır. Alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak için, devletin cebri icra organlarınca borçlunun mallarına el konur. Bu mallar satılır ve elde edilen para ile alacaklının alacağı ödenir. Cebri icra organları bu işlemleri yapabilmek için, zor kullanma yetkisine sahiptir. Bu tedbirin de yetmediği hallerde, borçlular için para, hapis ve disiplin hapsi cezaları öngörülmüştür.

Alacağın tahsili nedeniyle icra takibi başlatmak için öncelikle borcun kaynağına ve borcun hızlı bir şekilde tahsil edilmesi için takip türlerinden doğru takip yolu seçilerek icra takibi başlatılmalıdır. Buna göre; borç eğer bir mahkeme ilamına dayanıyorsa ilamlı takip yolu; kambiyo senedine (çek, bono, poliçe) bağlı olarak doğmuşsa icra takibi kambiyo senetlerine özgü icra yoluyla başlatılır. Eğer alacak bunlardan başka bir sebepten doğmuşsa genel haciz yoluyla ilamsız takip başlatılarak icra işlemlerine devam edilebilecektir.

 

İcra Takibi, kişilerin elinde bulundurdukları dayanak belge ile, ya da belge olmadan talep ettikleri alacakları şekil şartı belirlenmiş olan Takip Talebine yazarak icra dairesine teslim etmekle başlar. Takip Talebinde gerçek kişilerde alacaklının imzasının bulunması gerekirken, Alacaklı şirket olduğunda şirket yetkilisinin imzasını içermelidir. Bunun yanı sıra vekaleten yapılan takiplerde avukatın imzası gerekmektedir. İcra Takibi hukuksal bir işlem olduğundan iş takibinde yalnızca avukata vekalet verilebilir. Bunun dışında avukat harici kişilerin vekalet ile icra takibi başlatması mümkün değildir.

 

Takibin başlatılmasındaki bir diğer husus da icra takibi için alınan harçlar, ilgili icra dairesinin bankadaki hesabına yatırılmaktadır. Nakit ödemeler kabul edilmemektedir.

 

Takip Talebi, birden çok icra müdürlüğü bulunan yerlerde tevzi işlemine tabi tutulmaktadır. Öncelikli olarak Tevzi Bürosuna müracaat edilerek icra takibi yapılacak icra dairesinin öğrenilmesi gerekmektedir. Avukatlar ise her yıl belirlen kota sınırına kadar bir kez tevzi yaptıklarından her takip için ayrı bir tevziye tabi olmazlar ve yıl boyunca aynı icra dairesi ile çalışırlar. İcra takibi bir icra avukatı vasıtasıyla başlatılacak ise bunun için ayrıca bir vekaletname gerekir. Takibin kesinleşmesi için, borçluya gönderilecek ödeme emri ya da takip bir mahkeme ilamına dayanıyorsa icra emri borçluya ulaştıktan sonra takip türüne göre kanunda belirtilen sürelerin geçmesi ile birlikte borçlunun borcunu ödememiş ya da borca itiraz etmemiş olması gerekmektedir. Ödeme emrine itiraz süreleri takip türüne göre farklılıklar arz etmektedir. Ödeme emri kesinleştikten sonra ise alacaklı ya da vekalet verdiği icra avukatı haciz ve sonrasında satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli prosedürleri yürütecektir.

 

İcra takibinin sadece alacaklı açısından düşünülmemesi gerekir. Takibin borçlu tarafı da kendisine karşı açılan icra takiplerine karşı bir icra avukatı ile çalışması kendisi açısından yararlı olacaktır. Özellikle itiraz sürelerinin kaçırılmaması, kendisine karşı borçlu olmadığı halde icradan tebligat gelmesi durumunda kötü niyetle açılmış icra takiplerinin bertaraf edilmesi durumunda açılacak menfi tespit davası ve bunun ispat edilerek alacaklı taraftan kötü niyet tazminatı kazanılması gibi durumlar, borçlunun da icra takibi prosedüründe bir icra avukatı ile çalışmasının yararlarını göstermektedir.

 

İcra takibi her ne kadar alacaklı tarafından da başlatılabiliyor olsa da; alanında uzman, bir çok icra dosyası tecrübesi bulunan ve icra dosyasının içeriğine hakim olarak olası yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçebilecek bir icra avukatı tarafından yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. İcra avukatının daha önceden birçok dosyada tecrübeli olması hızlı tahsilat açısından önemlidir. İyi bir icra avukatı dosyayı tüm yönlerinden inceler, alacaklının mal varlığına ilişkin araştırmaları yapar ve ona göre haciz işlemlerine girişir. Aynı zamanda icra hukuku ve tebligat prosedürlerine hakimdir. Borçlunun mal kaçırması durumunda, borçlu tarafından borçtan kurtulmak amacıyla yapılabilecek hareketleri önceden tahmin ve tespit edip buna göre önceden alınabilecek tedbirler ile bu olumsuz durumların en aza indirilmesini sağlayacak ve olası hak kayıplarının önüne geçilmiş olacaktır. Yine icra takibine itiraz, haksız itirazın kaldırılması, itirazın iptali davası ile borçlu olunmadığının tespiti amacına yönelik menfi tespit davası prosedüründe teknik hukuk bilgisi ve usuli sürelerin kaçırılmaması yönlerinden alanında uzman bir icra avukatına danışılması tarafın yararına olacaktır. İcra hukukunda usul kuralları çok önemli olmasından ve hukukçu olmayan kişilerin bunu bilebilecek durumda olmaması dolayısı ile icra avukatı ile çalışmak hak kaybı olmaması açısından önemlidir. İcra avukatı seçerken; özellikle bu alanda yani icra alanında uzman ve tecrübeli, disiplinli ve güvenilir olmasına dikkat edilmelidir. Alanında uzman ve tecrübeli bir icra avukatı ile çalışmak size zaman ve emek yönünden büyük avantajlar sağlayacaktır. Özellikle icra avukatı İstanbul şartlarında daha da bir önem arz etmektedir.

 

Biz de bunun ışığında Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu olarak İcra Hukuku alanında faaliyetimizi sürdürmekteyiz. Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, İcra ve İflas Hukuku bağlamında uzmanlaşmış ekibi ile aşağıda belirtilen alanlarda sınırlı olmamak üzere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

 • İlamlı İcra Takipleri
 • İlamsız İcra Takipleri
 • Kambiyo Senetlerine İlişkin İcra Takipleri
 • Rehnin Paraya Çevrilmesine ilişkin İcra Takipleri
 • İpoteğin Paraya Çevirtilmesine İlişkin Takipler
 • Haciz işlemleri
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
 • İflas hukuku işlemleri
 • Kira Alacaklarına İlişkin İcra Takibi
 • İtirazın İptaline İlişkin Davalar
 • İflasın Ertelenmesi davalarının Hazırlanması ve Takibi
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davalarının hazırlanması ve Takibi
 • Yedieminliği Suistimal Davalarının Açılması
 • Borca ve İcra Takibine İtiraz İşlemlerinin Yapılması
 • İtirazın Kaldırılması Davalarının Hazırlanması ve takibi
 • Nafaka Borcunu Ödememe
 • Çocuk Teslimi
 • Taahhüt İhlali
 • İcra Ceza Davaları
 • Taşınmazın Tahliyesi

İletişim

0539 607 14 61

0212 558 70 92

0212 416 39 06

aydinyildizhukuk@gmail.com

Merkez Efendi Mah. Tercüman Sitesi A7 Blok Kat:9 D:38 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İST