Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku bir kamu hukuku dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. vergi, kamu giderlerini karşılamak, iktisadi ve sosyal gayeleri gerçekleştirmek için, gerçek ve tüzel kişilerden, cebri, nihai ve karşılıksız olarak, devlet tarafından veya devletin egemenlik gücüne dayanarak yetki verilen yerel yönetimler ve kamu kurumları tarafından istenen bir yükümlülüktür.

 Her vergilendirme işleminin dayandığı bir vergi olayı vardır. Dolayısıyla o olayın yorum eyleminde başvuru kaynağı olması zorunludur.

Vergi yargı organlarının önlerine gelen vergi uyuşmazlıklarında; dava konusu vergilendirme işlerinin maddi, hukuki ve şekli yönden yasaya uygun ve doğru olarak yapılıp yapılmadığını inceler ve bir karara bağlar. Taraflar, vergi yargı organınca verilen kararları uymak zorunda olup aynı nedene dayanarak tekrar dava açamazlar. Ancak bazı hallerde ise taraflar bu kararlara karşı bir üst yargı organına başvurabilmektedir.

İdarî yargılama usulü, kural olarak yazılıdır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 1. maddesinin 2. fıkrasında, idarî yargıda yazılı yargılama usulünün uygulanacağı ve incelemenin evrak üzerinde yapılacağı öngörülmüştür. İdarî yargılamaya ilişkin işlemler yazılı olarak yapılır. Danıştay’da, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde incelemeler dosya üzerinde yapılır.

Hukukta kıyas, bir olay hakkında yasada yer alan kuralın, nitelikleri ve koşulları ona benzeyen fakat yasada düzenlenmemiş diğer bir olaya uygulanmasıdır. Vergi hukukunda kıyas yolu ile yoruma başvurulması hukuk devletinin hukuki güvenlik ilkesine ve vergilerin yasallığı ilkesine ters düşer.

Genel olarak genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümlülükler ve bunlara ilişkin zam ve cezalar ile tarifeler dolayısıyla ortaya çıkacak uyuşmazlıklar vergi davasının konusunu oluşturmaktadır. Bunun yanında kamu alacağının tahsiline ilişkin uygulamalar da vergi davasının konusunu oluşturabilir. Vergi davaları bu gelirlerin aslını olduğu kadar bunlara ilişkin ceza ve zamları da kapsamaktadır.

Vergi Usul Kanununun 378. maddesine göre vergi mahkemesinde dava açabilmek için uyuşmazlığa konu olan verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde ise istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması gerekmektedir. Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Ancak İYUK’un 27. maddesine istinaden mükellefler ihtirazi kayıtla vermiş oldukları beyannamelerine karşı kendi beyannamelerine dava açmalarını mümkün kılmıştır.

Vergi davasıyla ulaşmak istenen sonuç, işlemin iptali, verginin terki, vergi daha önceden tahsil edilmişse onun iadesi, ihtiyati haciz ya da haciz uygulanmışsa bunun kaldırılması gibi konulardır.

Vergi hukukunda vekil aracılığıyla temsil anlamında vekâlet ile vergi yargılaması hukukunda vekâlet birbirinden farklıdır. Vergi hukukunda vergi ödevlisini, vergi yargısı organları önünde temsil edilmesi halinde vekil olacak kişinin avukat olması şarttır.

Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku bağlamında uzmanlaşmış ekibi ile aşağıda belirtilen alanlarda sınırlı olmamak üzere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

 • Kişi ve şirketlerin vergi mükellefiyetleri
 • Doğru ve dolaylı vergiler
 • Hukuki işlemlerin vergisel boyutları
 • Şirketlerin vergisel avantajlarına ilişkin danışmanlık
 • Şirketlerin işleyişine ilişkin vergisel hususlar
 • Vergi uyuşmazlıkları ve vergi mahkemeleri nezdinde temsil
 • Gümrük mevzuatından kaynaklanan vergisel ve cezai yaptırımlara ilişkin dava ve itiraz süreçlerini yönetmek
 • Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar
 • Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma vaki olmadığı takdirde yetkili Vergi Mahkemesi‘nde dava açılması
 • Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri
 • Yanlış veya eksik gelir beyanı, hatalı indirimler
 • Asgari geçim indirimi, engellilik indirimi ve şahıs sigorta primlerinin vergi matrahından indirimi işlemlerinin yapılması
 • Kurumlar vergisi (Ar-Ge) indirimi işlemlerinin yapılması, devlet teşvik şartlarının ihlal edilmesi, Ar-ge projesinin tamamlanamaması veya başarısızlıkla sonuçlanması
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanması ve veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların düşülmesi
 • Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması
 • Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri
 • Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları
 • Kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu yapılması işlemleri
 • Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflar
 • Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması
 • Vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları

İletişim

0539 607 14 61

0212 558 70 92

0212 416 39 06

aydinyildizhukuk@gmail.com

Merkez Efendi Mah. Tercüman Sitesi A7 Blok Kat:9 D:38 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İST