Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku, mirasbırakanın ölümü ile sona ermeyen, intikal edebilir hak ve borçları ile diğer hukuki ilişkilerinin akıbetini düzenleyen kuralların tümüdür. Aile içerisinde ebeveynlerin vefatı sonrasında veya öncesinde mal varlığının paylaştırılması ve hakların devredilmesi için Miras Hukuku uygulanmaktadır.

Ölenin, kişiye bağlı olanlar dışındaki alacak ve borçlarının da ölüm ile sona ermeyip, onun yerini alan kişilerde devam etmesi gerekir. Aksine bir anlayış, alışveriş hayatını felç eder. Borçlunun ölümü halinde karşısında artık borcu ödeyecek bir muhatap kalmayacağı için, hiç kimse diğerine kredi açmazdı.

Anayasanın 35. Maddesinin 1. Ve 2. Fıkraları “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bunlar ancak kamu yararı amacıyla kanunlar sınırlanabilir.” Denilerek miras hakkının temel bir hak olduğu ve garanti altına alındığı belirtilmiştir.

Tereke, arapça terike kelimesinden gelmekte ve terk edilen anlamına gelmektedir.

Miras, ebeveynlerin vefatı sonrasında elde edilen mallar ve kalan terekeyi ifade eder. Bu noktada miras kalan varlık birden çok kişi arasında paylaştırılacak bir terekeye sahip ise ortak bir mülkiyete geçecektir. Yani tereke üzerinde hak sahibi olan herkes bu malları satmak, kiralama ya da devretme gibi yetkilere sahiptir ama bir yandan da bu yetkiyi tek başlarına gerçekleştiremezler. Bu noktada miras avukatı üzerinden Aydin Avukatlık Hukuk Bürosundan danışmanlık hizmeti alınarak kişiler miras üzerindeki haklarını ve sahip oldukları paylarını kendi iradesiyle ve tasarrufları ile nasıl kullanacakları konusundaki miras taksim sözleşmesini oluşturabilirler.

Mirasçılar yasal ya da atanmış mirasçı olabilir. Yasal mirasçılar mirasçılık sıfatını mirasbırakanın iradesinden değil de doğrudan kanundan kazanmaktadır. Yasal mirasçıların belirli bir kısmı saklı pay sahibi mirasçı olarak kabul edilir. Saklı paylı mirasçıların sahip oldukları yasal miras payının tamamına veya bir kısmına dokunulamaz. Mirasın bırakının saklı pay üzerinde tasarruf etmesi halinde saklı pay sahibi mirasçı, tenkis davası açarak saklı payını geri alabilir. 

Miras taksim sözleşmesi, mirasın mirasçılar arasında belirli bir düzen ve hukuki yolla paylaşılmasını belirten sözleşmeyi ifade eder. Bu sözleşmeye bağlı olarak paydaşlar mirası nasıl paylaşacaklarını özgür iradeleriyle belirlerler. Sözleşmenin geçerli olması için tüm mirasçıların baskı altında kalmadan özgür iradeleriyle kabul etmeleri ve bu şekilde sözleşmeyi imzalamaları gerekir.

Kişiler arasında miras taksim sözleşmesi imzalanmasından sonrasında dahi Miras Hukuku ile ilgili birçok dava süreci ortaya çıkabilir. Bu dava süreçlerinde miras avukatı önemli bir görev üstlenir. Örneğin, taksim sözleşmesinde belirtildiği şeklin aksine bir tescil yapılırsa taraflardan herhangi birisi tapu iptali davası talep edebilir. Yine miras paylaşımı yapıldıktan sonra herkesin kendi payına düşen mülkiyeti kendi üzerine geçirmesi için tescil davası talep edilebilir. Hazırlanan miras taksim sözleşmesinden dolayı tarafların doğan belirli alacakları bulunduğunda, bu alacakların temini için dava sürecine gidilebilir. Yine mahkeme üzerinde talep oluşturarak miras taksim sözleşmesinin hatalı olması durumunda iptali talep edilebilir.

Miras Hukuku olarak bilinen ve terekenin düzenlenmesi için kullanılan yasalar çerçevesinde hizmet veren miras avukatı bu konuda uzmanlaşmış ve çözüm oluşturabilen etkili kişilerden oluşmaktadır. Avukat, miras sonucunda ortaya çıkan ihtilafların çözülmesi ve hakların korunarak menfaatlerin sağlanması için çalışır. Avukatların bakacağı ve sağlayacağı davalar arasında tamamen tereke ile ilgili ve terekeye bağlı sözleşme ile ilgili noktalar bulunur. Yine avukatlar tarafından miras paylaşımı ve miras paylaşımından doğal haklar ile ilgili hizmet verilmesi gibi reddi miras gibi bir konuda da hizmet verilebilir. Reddi miras; husumet veya borç gibi durumlar sonrasında mirasçıların bırakılan mirası reddetmesi konusunda talep edilen hukuki bir süreçtir.

Günümüzde birçok davada farklı hak kayıpları yaşanmaktadır. Bunların birçoğu ise uzman bir kimsenin davada desteğinin bulunmamasıdır. Çünkü bir avukat, davanın genel seyrini pozitif yönde etkiler. Ancak davada yapılan en ufak bir hata ise istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu hataların telafisi ise oldukça güç olabilmektedir. Bu nedenle davanın hatasız ilerlemesi çok önemlidir. Miras Avukatı, miras davası sürecinde bireye hukuki anlamda destek sağlar ve mirasçının hakkını alabilmesi için bilgi ve tecrübesini kullanır. Miras açısından anlaşmazlık söz konusu ise kendisine kalan mirastan hakkını alamayan bireyler, miras hukuku konusunda uzman olan Miras Avukatı’nın desteği ile hakkını kazanabilir.

Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, miras hukuku ile düzenlenen alanlarda yaşanan tüm ihtilaflarda süratli ve çözüm odaklı hizmet vermektedir.

Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, Miras Hukuku bağlamında uzmanlaşmış ekibi ile aşağıda belirtilen alanlarda sınırlı olmamak üzere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

 • Vasiyetnamenin açılması
 • Tenkis davaları
 • Mirastan feragat sözleşmesi
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması ile bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali
 • Mirasın reddi davaları
 • Mirastan yoksun bırakılması davaları
 • İştirak halinde mülkiyet olarak kalan terekenin ortaklığın giderilmesi(izale-i şüyu) yoluyla sonlandırılması
 • Miras sözleşmesi
 • Ecrimisil davası
 • Veraset İlamı
 • Mirasçılık belgesi
 • İştirak halinde mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi
 • Gaibin murisliği-mirasçılığı
 • Gaiplik kararı davaları
 • Miras bırakanın terekesinin tasarruf edilebilir kısmının tamamının veya bir bölümünü özgülemek suretiyle vakıf kurulması bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Miras sebebiyle istihkak davalarının açılması takibi ve sonuçlandırılması
 • Tereke tespiti ve gereken koruma önlemlerinin alınması işlemlerinin yürütülmesi
 • Terekenin yönetilmesi
 • Terekenin resmi tasfiyesinin yapılması
 • Mirasın paylaştırılması işlemleri
 • Mirastan mal kaçırma-muris muvazaası işlemlerine ilişkin davanın takibi

İletişim

0539 607 14 61

0212 558 70 92

0212 416 39 06

aydinyildizhukuk@gmail.com

Merkez Efendi Mah. Tercüman Sitesi A7 Blok Kat:9 D:38 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İST