İş Hukuku

İş Hukuku

İş hukuku, genel anlamda “bağımlı çalışma olgusunu düzenleyen özel bir hukuk dalı” olarak ifade edilebilir. İş hukuku özel hukuk sözleşmesi olan hizmet sözleşmesine dayanan bağımlı çalışmayı düzenleyen kurallar bütünüdür. Bu sözleşmenin tarafları işçi ve işverendir ve iş hukukunun merkez kavramı işçidir. İş hukuku, asıl anlamını sanayi devriminden sonra bulmuştur. İlk kez bu dönemde sanayi işçileri ortaya çıkmış ve doğal olarak işçi sayısında da bir çoğalma gözlemlenmiştir. Böylece başkasının belirlediği bir işte ücret karşılığında bağımlı çalışanlar sınıfının doğduğu görülmüştür.

Fransız ihtilali ile “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” ilkesi çalışma yaşamında da eşitlik ve özgürlük rüzgarları estirmiştir. Çalışma hayatında, devletin karışımı olmaksızın kendi ilişkilerini belirleyecekti. Fakat zamanla anlaşılmıştır ki özgür bir şekilde sözleşme yapması beklenen işçiler istedikleri konumu elde edememişlerdir. Devlet bu olumsuzluğun kamu düzenini bozacağını anlamış ve çalışma koşullarına müdahale etme yoluna gitmiştir.

Ülkemizde iş hukukunun gelişimini kısaca özetlersek; Osmanlı döneminde önceleri ekonomik ve ticari yaşamın örf ve adetle düzenlendiğini, “zaviye” diye anılan esnaf meslek kuruluşlarının varlığı bilinmektedir.  “fütüvvetname” isimli kaynakta meslekte yükselme: çıraklık, kalfalık ve ustalık aşamalarına ait kurallar belirlenmiştir.  Daha sonra, zaviyelerin yerini “Loncalar” almış ve bu arada “Ahilik”in de çalışma yaşamına ilişkin ilkeler içerdiği görülmüştür.

Cumhuriyet döneminde ise, 2010 değişikliği sonrasında toplu iş hukuku alanında iki yasa yerine 6357 Sayılı Sendikalar ve Toplu iş sözleşmesi kanunu (STSK) çıkarılmış ve 07.11.2012’den itibaren yürürlüğe konulmuştur.

Bireysel iş hukuku alanında ise 818 sayılı Borçlar kanunu (TBK) uygulanmaya başlanmış. İsviçre’nin İş hukuku kuralları, Türkiye’ye tercüme yoluyla alınmıştır. 30.06.2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSGK) çıkarılmıştır. Eski TTK kaldırılıp yerine yeni TTK uygulamaya sokulmuş ve iş hukukunu ilgilendiren önemli bazı kurallara yer verilmiştir. 

İş sözleşmesi işçi ve işveren arasındaki sürekli borç ilişkisi kuran bir sözleşmedir. İş sözleşmesinde işçi için doğan borçlar genelde “iş görme borcu” “itaat (uyma) borcu” ve sadakat borcu” “fazla çalışma borcu” ile “teslim ve hesap verme borcu” ve “tazminat sorumluluğu” şeklinde sıralanabilir.

İş sözleşmesinin işverene yüklediği borçlar ise, “ücret ödeme”, “işçiyi gözetme borcu”, “eşit davranma borcu” ve “diğer borçlar” şeklinde sıralayabiliriz.

İşte bahsettiğimiz iş sözleşmelerinden doğan borçların eksik yerine getirilmesi veya hiç yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu uyuşmazlık kapsamında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

 Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, müvekkillerinin iş hukukundan kaynaklanan bireysel ve/veya kurumsal ihtiyaçları doğrultusunda çalışarak; hukuki danışmanlık yapmakta ve dava takip hizmeti sağlamaktadır.

Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, bütçe dostu, veri odaklı, müvekkil ile etkin iletişim ve strateji ortaklığına dayanan anlayışıyla, bu alanda vermiş olduğu hizmetlerde her büyüklükte ulusal ve uluslararası şirketin tercihi olmaktadır.

Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, sunmuş olduğu hukuk hizmeti ile işyerindeki çalışma barışının sağlanmasına yardım etmekte, oluşabilecek uyuşmazlıkların ise en ekonomik ve bütçe dostu şekilde takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını temin etmektedir.

Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, müvekkillerine iş hukuku konusunda düzenli danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda müvekkillerine, iş sözleşmelerinin ve işin düzenlenmesine yönelik prosedürlerin hazırlanması, gözden geçirilmesi, iş hukuku süreçlerinin yönetimi, iş ilişkisinin devamı sırasında savunma-uyarı süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve iş ilişkisinin sonlandırılması, alt işveren ve taşeron süreçlerinin incelenmesi ve bu süreçlerdeki risk analizlerinin yapılması, yöneticilere iş hukuku eğitimi verilmesi gibi konularda düzenli danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

Aydin Avukatlık Hukuk Bürosu, iş hukuku alanında uzmanlaşmış ekibi ile aşağıda belirtilen alanlarda sınırlı olmamak üzere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

 •  Fesih Süreci Danışmanlığı: İş akitlerinde feshe giden süreçte gerekli uyarı, savunma ve fesih bildirimi metinlerinin hazırlanması veya insan kaynakları departmanları tarafından hazırlanan belgelerin değerlendirilmesi
 • Performans değerlendirme sistemi oluşturulması, buna ilişkin prosedürlerin hazırlanması ve sürecin baştan sona oluşturularak stratejinin belirlenmesi
 • Altişveren ve taşeron ilişkisi yönetimi, bu konudaki sözleşmelerin hazırlanması ve var olanların incelenmesi, muvazaa riskinin tespiti ve önlemlerin belirlenmesi
 • İkale, uzlaşma ve arabuluculuk süreçlerinde uzman müzakereci olarak işverenin temsil edilmesi
 • İhtiyaç duyulan nitelikteki iş sözleşmelerinin gerek genel, gerekse kişiye veya pozisyona özel olarak hazırlanması ve incelenmesi
 • İşe alım ve işten çıkarma süreçlerinin hazırlanması ve güncel kararlar ışığında gözden geçirilmesi
 • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi
 • Standart operasyon prosedürlerinin ve şirket politikalarının iş hukuku yönünden incelenmesi
 • Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde işverenin temsil edilmesi ve savunulması
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma Bölge Müdürlüğü tarafından verilen idari para cezalarına karşı itiraz prosedürünün takibi ve gerekli davaların açılması
 • İş güvenliği ve sosyal güvenlik mevzuatları konusunda genel danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Şirketin iş davalarının takibi, raporlanması ve risk/maliyet analizi yapılması
 • Her bir olaya özgü tutanak, savunma yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
 • İş sağlığı ve güveliğine yönelik düzenlemelerin işyerine uygulanması
 • İşçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanması
 • AR-GE şirketlerine iş hukukuna ilişkin konularda danışmanlık verilmesi
 • Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin yürütülmesi ve danışmanlık verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması, şirket içi iş yönetmeliklerinin hazırlanması
 • İşçi bakımından işe iadeye, maddi manevi tazminata, mobbinge, iş kazası ve meslek hastalığına, kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacaklarının tahsiline ilişkin davaların ve iş mahkemelerindeki diğer her türlü davanın takibi
 • İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin ve şartlarının hazırlanması

İş kazası nedeniyle gerek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ikame edilen rücuen tazminat davaları gerekse şahıslar tarafından ikame edilen maddi/manevi tazminat davalarının takibi, sonuçlandırılması ve sulhen çözümlenmesi hususunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi

İletişim

0539 607 14 61

0212 558 70 92

0212 416 39 06

aydinyildizhukuk@gmail.com

Merkez Efendi Mah. Tercüman Sitesi A7 Blok Kat:9 D:38 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İST